top of page
FORBEHOLD OG LOVVERK

Sikkerhet

MILITÆRE KUNDER

Vi forbeholder oss retten til å være selektive med vår kundegruppe.

Vi vil inneha eksportrettigheter på kompetansen vår fra Utenriksdepartementet, og all militær aktivitet på Norsk sokkel vil bli meldt inn til Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA).

Våre kunder vil primært være fra allierte nasjoner eller med tilknytning til NATO eller EU samveldet.

Parallax vil opprettholde full konfidensialitet og diskresjon for  militære kunder, og vil ikke dele eller spre teknikker, informasjon, identitet og bilder uten spesifikk  tillatelse. 

About: About

SIVILE KUNDER

Vi forbeholder oss retten til å være selektive til vår sivile kundegruppe.

Vi vil ikke lære bort teknikker og kunnskap som er å vurdere som taktisk av karakter til sivile kunder. 

Vi ønsker å tilby gode kurs til det sivile skyttermilijø, for de som har  samme pasjon som oss for skyting, og kan identifisere seg med våre holdninger innenfor sikkerhet og profesjonalitet.  Disse bestemmelsene er tilvirket i den hensikt at både personell ved Parallax, kunder og publikum skal oppleve trygghet ved våre aktiviteter.

Vi ønsker selv tett samarbeid oppimot sivile myndigheter for å sikre at vår drift gjennomføres i henhold til gjeldende forskrifter og lovverk.  

Vi vil ikke tilby våre tjenester til personer som vi:

-Oppfatter å ha uærlige hensikter eller har tilknytninger til kriminelt milijø. 

-Innehar holdninger som ikke samstemmer med våre verdier, som for eksempel rasisme og religiøs ekstremisme

-Oppfatter til å være påvirket av, eller misbruker alkohol, narkotiske stoffer eller medikamenter som påvirker dømmekraft og motorisk evne. 

-Vurderer til å være uskikket til å behandle og inneha skytevåpen. 

I så tilfelle vil personen bli bortvist fra kurset, og vi vil varsle Politiet jmf Straffelovens § 196.

Som deltager på våre kurs så må man fremvise våpenkort  eller dokumentasjon som tilsier at man lovlig innehar retten til å

disponere det enkelte våpen jmf Lov om skytevåpen og ammunisjon, kapittel 3, jmf.  § 7,8,9,10,11 og 12.

Videre så forbeholder Parallax seg retten til å vurdere om det er nødvendig med Politiattest jmf Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) § 37 ifm deltagelse på våre aktiviteter. 

Videre så forbeholder vi oss retten til å bortvise personer som ikke følger de gitte sikkerhetsinstrukser, eller ikke forholder seg til de føringene som gis fra instruktørene. 

SIKKERHET

 Ved gjennomføringer av aktiviteter som ombefatter bruk av skytevåpen, er det alltid forbundet en viss risiko.

Vi har lang erfaring med skyteutdannelse og ledelse av risikofylte aktiviteter. 

I forkant av en aktivitet vil vi gjennomføre risikoanalyse med en tiltaksliste.

Vi vil ikke gjennomføre en aktivitet som er forbundet med for stor risiko sett opp imot deltagernes standpunkt, 

instruktørenes kompetanse, klimatiske eller miijømessige faktorer.

For sivile kurs så anses det å være generell  lav risiko. 

Men sikkerhet er det enkelte individs ansvar. Parallax vil tilrettelegge for en sikker gjennomføring av aktiviteten, men tar ikke ansvar for enkeltindividers feilgrep og vurderinger.

Som skytter så er man ansvarlig for prosjektilets ferd frem til det har stoppet i sikkert oppfang. 

Som deltager ved en av våre kurs, vil du før aktiviteten starter vil følgende bli gått igjennom:

- Parallax sikkerhetsinstruks for håndtering av våpen 

- Risikoanalysen med tiltaksliste

- Skytebane instruks

- Utfylling av egenerklæringskjema og ansvarserklæringskjema. 

Ved alle våre aktiviteter vil det være kvalifisert førstehjelpspersonell og utstyr for livreddende førstehjelp. 

REFUSJON AV KURSKOSTNAD

Ved kansellering av kurs fra Parralax sin side, så vil kurskostnaden refunderes i sin helhet til kunden. 

Ved behov for å avbestille fra kundens sin side så må dette gjøres senest 14 dager før start av aktiviteten.  Etter dette vil vi ikke kunne refundere kurskostnaden, pga Parallax sine kostnader forbundet med leie av instruktører, forlegning, forpleining og fasiliteter jmf Kjøpsloven § 52.Rett til oppfyllelse ved å kreve betaling. Avbestilling

Hvis kunden må forlate kurset av ulike årsaker så refunderes heller ikke kurskostnaden, jmf punktene om sivile kunder og sikkerhet 

ANGRERETT FOR TJENESTER OG PRODUKTER

Kunden har rett til å benytte seg av angrerett jmf Kjøpsloven. 

Du har rett til å gå fra inngått innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter avtalen er inngått eller 14 dager etter bestilling av varen.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).

Parallax sniper academy AS

Aspelienga 3,

2390 Moelv,

Norge

 

post@parallaxsniperacademy.com

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes:

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss eller til, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.
Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. 500kr. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

bottom of page